Званични вебсајт Новосадске Занатске пиваре

УГОСТИТЕЉИ: Да ли сте знали које су све обавезне одлуке у вашим објектима?

Сви ми који се бавимо угоститељством знамо колико папирологије и скривених зачкољица има у вези са разним прописима који се односе на наш посао. Неке врло добро знамо, а нажалост за неке чујемо тек кад нам драга инспекција покуца на врата, па многи то знање дебело плате. Ми ћемо овде навести обавезне одлуке које морају бити истакнуте у сваком угоститељском објекту за исхрану и пиће (о објектима за смештај другом приликом).

propisi ugostiteljstvo

  1. ПОСЛОВНО ИМЕ I СЕДИШТЕ, НАЗИВ И ВРСТА ДЕЛАТНОСТИ према претежној врсти услуга које пружате, на улазу у објекат као и РАДНО ВРЕМЕ
  2. ЦЕНОВНИЦИ ХРАНЕ И ПИЋА у довољном броју примерака на местима где где се корисници услужују
  3. Начин и место примања РЕКЛАМАЦИЈА као и лице задужено за примање истих у току радног времена. Евиденција о примљеним рекламацијама води се у облику укоричене књиге или у електронској форми (шта све треба да садржи можете погледати овде).

У складу са Правиником и Законом, знак забране пушења потребно је истакнути на следећим местима:

  • на свим улазним вратима сваког затвореног радног и јавног простора, као и другог простора у коме је забрањено пушење,
  • на видним местима унутар радних и јавних простора, односно унутар сваког појединачног радног и јавног простора (канцеларија, кабинет, соба и др.)
  • знак забране пушења у функционалном делу простора истиче се на улазу у овај простор, као и на одговарајућем броју места у оквиру овог простора, у пластичном заштитном омоту на носећој конструкцији знака која је дизајнирана према безбедносним и стилским захтевима непосредног окружења,
  • знак да је пушење дозвољено истиче се на улазним вратима сваког затвореног радног и јавног простора у коме је пушење дозвољено, као и на улазним вратима просторије у којој је пушење дозвољено;
Закон пропиписује обавезу обвезника да на видном месту у објекту у коме врши промет добара на мало, односно промет услуга физичким лицима, истакне обавештење о ОБАВЕЗИ ИЗДАВАЊА ФИСКАЛНОГ ИСЕЧКА од стране обвезника, о обавези  УЗИМАЊА ФИСКЛНОГ ИСЕЧКА од стране купца добара, односно корисника услуга, као и о праву купца добара, односно корисника услуга да купљена добра, односно извршене услуге не плати обвезнику ако му обвезник не одштампа и изда фискални исечак.
Правилник 9 прописује следеће:
  • На улазу сваког угоститељског објекта морају бити јасно истакнути подаци о сагласностима и дозволама сходно прописима којима се уређује изградња објеката и прописима којима се уређује заштита од пожара
  • Подаци о маскимално дозвољеном броју лица која могу безбедно боравити у објекту
  • Сваки угоститељски објекат мора на видном месту у близини главног излаза као и на свакој етажи објекта имати истакнут План евакуације и упутство за поступање у случају настанка пожара

ВИДЕО НАДЗОР:

Уколико је у објекту инсталиран видео надзор, дужни сте да на видљивом месту истакнете обавештење да је објекат или простор заштићен видео обезбеђењем и архивиране снимке чувате најмање 30 дана и да их, на захтев, ставите на увид овлашћеном полицијском службенику.